De Nieuwe Leerweg

 

Waarom een nieuwe leerweg?

Het Platform-TL ondersteunt de gedachte dat het samengaan van de gl en de tl een verrijking betekent voor leerlingen in het Nederlands onderwijs. De toevoeging van een praktische component in de vorm van enkel een praktijkvak is niet de verrijking die ons voor ogen staat. De redenen waarom de samenvoeging gewenst is, zijn van een bredere orde. De uitkomst van de vernieuwing leidt voor leerling en ouders tot:

 • een overzichtelijker schoolsysteem voor de keuze na het po;
 • grotere motivatie voor het schoolwerk door eigen keuzes te kunnen maken en door praktischer gericht onderwijs;
 • een gedegen en afgewogen voorbereiding op het vervolgonderwijs;
 • een bredere kijk op de individuele en maatschappelijke toekomst;
 • meer maatwerk zowel op individueel niveau als op het niveau van de school en de regio.

Uit een raadpleging onder tl-leerlingen komt naar voren dat dit ook de issues zijn waar de leerling aan denkt bij een vernieuwing. Vooral maatwerk en flexibilisering scoren hoog. Dit sluit ook aan bij de ervaringen met de nieuwe examenprogramma’s in de beroepsgerichte vakken. Vooral de keuzeonderdelen van de programma’s zijn een groot succes. Ook de rondgang bij gl/tl-scholen met reeds een praktische component levert een dergelijk beeld op.

De Nieuwe Leerweg

De geschiedenis van het onderwijs (vo) in Nederland leert dat grote vernieuwingen met een algemene geldigheid tot decenniumlang dispuut leiden, met vaak een minimale uitkomst. We pleiten daarom voor haalbare stappen, maar wel doordacht vanuit een wenkend perspectief. Dat perspectief is een vo verdeeld over drie stromen:

 • vakmansroute;
 • tl/gl en havo;
 • academische route.

Kortom, het samengaan van tl en de gl is wat het Platform-TL betreft een stap op weg naar een op langere termijn nieuw te vormen middenroute, een samengaan van de tl en de havo.

Vooralsnog is de nieuwe leerweg hybride: zowel een vervolg op mbo4 als op havo behoort tot de mogelijkheden, waarbij een ieder zich realiseert dat de mbo4-route verreweg de meest gekozene is, al blijkt dat niet uit de grote aandacht die de havo-route altijd heeft. In de visie van het Platform-TL betekent dit niet dat er twee verschillende leerwegen binnen gl/tl geboden worden. Maatwerk wordt aan alle leerlingen geboden. De praktische component behoort onderdeel te zijn van keuzemogelijkheden voor de leerlingen.

Er zijn meer redenen om het principe van haalbare stappen ook in het huidige proces van samengaan van de gl en de tl scherp te volgen. De gl/tl-scholen zijn zeer divers. De context van de scholen is zeer uiteenlopend: breed, smal, gecombineerd en alle varianten daarbinnen. Daarnaast speelt de regio vaak (terecht) een belangrijke rol in het beroepsonderwijs en scholen hebben vaak een profiel gekozen ter onderscheiding en richten zich daarop. Kortom, een breed palet aan scholen waar rekening mee gehouden moet worden. Toch zijn er algemene afspraken te maken die door de school vervolgens nader vorm gegeven kunnen worden. Deze afspraken (wettelijk vastgelegd) dienen tot algemene realisering van de doelen van de vernieuwing.

Algemene afspraken

De algemene afspraken in de Nieuwe Leerweg zijn de volgende:

 • alle leerlingen hebben een portfolio/loopbaandossier in combinatie met een verplicht stageplan;
 • alle sectoren (techniek, economie, zorg en groen) zijn in in het proces van loopbaanoriëntatie in beeld geweest (of er is een beperktere keuze op basis van een transparante afweging);
 • een verdiepend en afsluitend profielwerkstuk met als onderdelen: onderzoek naar de sectoren, stage-ervaringen en een afweging als grondslag voor een betere keuze van een vervolgopleiding;
 • iedere leerling heeft een procesbegeleider (mentor/LSB-er/tutor);
 • leerdoelen worden opgesteld m.b.t. kennis, vaardigheden, reflectie op persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op maatschappelijke deelname;
 • leerdoelen op het nieuwe leerweg-niveau zijn ook van toepassing op de praktische component;
 • alle lessen hebben vormen van variatie van theorie en praktijk, maatwerk en zijn betekenisvol.

De praktische component

Een belangrijke vraag blijft wat een praktische component moet inhouden om aan de minimale voorwaarde te voldoen om succesvol de opleiding af te sluiten. Wat wordt er geleerd in de praktische component? Antwoord op die vraag vinden zal een wezenlijk onderdeel zijn van ons onderzoek de laatste maanden van 2018. Wordt het een vak met een formele afsluiting of krijgt het de vorm van een praktische opdracht aansluitend bij het leerproces van de leerling? De laatste optie heeft als voordeel dat maatwerk wordt geboden. Of zijn er andere scenario’s die nog verkend moeten worden?

Om de betekenisvolheid van dit onderdeel van de opleiding te vergroten, is samenwerking in de regio van groot belang. Door kennis te maken met de economische activiteit in de regio leert de leerling de mogelijkheden kennen om later aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. De regio speelt derhalve een belangrijke rol in de vormgeving van de praktische component.

Om meer balans te realiseren tussen theorie en praktijk in de avo-vakken worden in het nieuwe curriculum leerdoelen geformuleerd waarbij kennis én vaardigheden aan bod komen. In dit kader zoekt het Platform-TL ook contact met curriculum.nu om de verbinding te leggen tussen beide vernieuwingen: curriculum en de Nieuwe Leerweg.

 

Bevoegdheden

De schets van de Nieuwe Leerweg laat duidelijk zien dat alle docenten betrokken moeten zijn bij de realisering ervan. Bijna alle docenten zullen de rol van procesbegeleider/coach (terminologie per school verschillend) krijgen waaraan een aantal taken verbonden is zoals in het algemene deel geschetst. Een algemene scholing op dit terrein is een voorwaarde. Samenwerking met de NVS/NVL is zeer gewenst.

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt zullen worden, zal er dienaangaande scholing moeten plaatsvinden. Aangezien in de tl de praktische component veelal in geringere mate ontwikkeld is zal veel werk gemaakt moeten worden van het ontwikkelen van een visie op de aard en het niveau van de Nieuwe Leerweg, zeker daar waar het de praktische component betreft.

Financiën

Een praktische component invoeren in de Nieuwe Leerweg kan links- of rechtsom nooit zonder financiële middelen ter beschikking te stellen om deze majeure verandering in het vmbo te realiseren. Keuzes die gemaakt moeten worden bij de inrichting van de Nieuwe Leerweg mogen niet bepaald worden door het geld. Geld moet de inhoud volgen, m.a.w.: een beleidsrijke financiering.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close