Gezamenlijk voorstel van onderwijspartijen voor de herziening van het curriculum

De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een aanpak gemaakt om het curriculum te herzien. Die herziening moet sterk worden gevoerd vanuit de praktijk en leraren spelen daarin een centrale rol. Staatssecretaris Dekker ondersteunt de aanpak en heeft 4,5 mln. vrijgemaakt voor het vrijstellen van leraren en schoolleiders. Het voorstel van de onderwijspartijen vormt het vervolg op Onderwijs2032 en wordt op 20 april besproken in de Tweede Kamer. Hier vind je het totale voorstel en hier een samenvatting in de vorm van een infographic

 

Achtergrond herziening en Onderwijs2032

De huidige kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zijn inmiddels tien jaar oud en sluiten niet meer volledig aan op de veranderingen in de samenleving en wat de huidige maatschappij noodzakelijk acht. Een integrale herziening van de kerndoelen en eindtermen moet de samenhang in het onderwijs bevorderen, de overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen, en leiden tot een meer stabiele en heldere opdracht aan scholen. Bovenal moet het leerlingen optimale kansen bieden en ze de bagage meegeven die ze nodig hebben voor hun toekomst. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt.

 

Het voorstel vormt het vervolg op Onderwijs2032. In november 2014 startte dat traject met een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. In de daarop volgende Verdiepingsfase is de Onderwijscoöperatie met leraren in gesprek gegaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld waren vertegenwoordigd, bekeek in hoeverre verschillende elementen die het Platform had voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Gezamenlijk is vervolgens door de Onderwijscoöperatie en regiegroep een statement afgegeven om onder voorwaarden verder te gaan met de curriculumontwikkeling. Die voorwaarden zijn verwerkt in het voorstel zoals dat nu voorligt.

 

In aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer op 20 april worden op 13 en 19 april eerst rondetafelgesprekken georganiseerd. In die gesprekken laat de vaste Kamercommissie zich door diverse betrokkenen en experts informeren over het voorstel en het voortraject. Tijdens de behandeling van het voorstel op 20 april wordt duidelijk welke vervolgstappen gezet gaan worden in het kader van het traject Onderwijs2032.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close