Nieuws vanuit het ministerie

In de bestuursvergadering van Platform-TL d.d. 19 mei zijn vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen Tessa van Dorp en Marlies Schouten aangeschoven teneinde het platform bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Er werd aangegeven dat het spannende tijden zijn, aangezien het kabinet demissionair is en het daarmee onbekend is wat de toekomst zal brengen

 

Enkele zaken die op dit moment spelen:

 

Doorstroomrecht richting havo

Afgelopen januari is er een brief naar de kamer gestuurd waarin het doorstroomrecht wordt aangekondigd. Nu is het ministerie bezig te bekijken hoe dit juridisch vorm te geven. Het lijkt een vrij gecompliceerd traject. Het ministerie wil vlak na de zomer in gesprek hierover met o.a. het Platform-TL en de VO-raad.

Ook de curriculumaansluiting vmbo-havo is onderwerp van gesprek..

 

Onderwijs 2032 – curriculumherziening

Op 20 april is er overleg geweest met de nieuwe vaste Kamercommissie onderwijs over de curriculumherziening voor het funderend onderwijs. Er zijn negen moties aangenomen. De moties hadden o.a. als thema’s: betrokkenheid vakverenigingen en aandachtsgebieden waarop doorontwikkeld wordt (NE, WI, EN, digitale vaardigheden, burgerschap, techniek) en het versneld oppakken van de avo-vakken in het vmbo. Ook was er veel debat over samenhang in de leergebieden. Op het gebied van persoonsvorming wordt geen ontwikkelteam ingericht.

 

Hoofddiscussie: samenhang in de verschillende curricula, vooral ook met betrekking tot doorstroom (bijv. tl-havo) en binnen het vmbo betreffende de avo-vakken.

 

De vraag is en blijft: hoe kan in het proces tempo worden gemaakt en dat daarbij wel de samenhang/integraliteit overeind blijft? Een andere vraag: bij welke vakken zit de urgentie?

 

De platform-leden vragen zich af welke uitgangspunten/kaders gelden, naast een integrale aanpak, voor deze discussie? Hier botsen de ideeën van de progressievere krachten (o.a. de aanhangers van het gedachtengoed van 2032) met die van de conservatieve krachten (vooral binnen havo/vwo).

 

Het Platform-TL wil nadrukkelijk aan deze discussie deelnemen.

 

Sterk beroepsonderwijs

Er liggen drie uitgangspunten:

  1. Ruimte voor verschillen (tussen leerlingen, scholen, regio’s).
  2. Waarderen van praktisch talent (beeldvorming beroepsonderwijs versus algemeen vormend onderwijs).
  3. Opleiden voor een startkwalificatie.

 

Maatregelen:

  1. Inzet om leerkrachten po betere/juistere beelden mee te geven over het vmbo (communicatieve maatregel) en de toekomstperspectieven.
  2. Mogelijkheid tot stapeling diploma’s binnen vmbo: vmbo basis + kader stapelen. Een mogelijkheid die al bestaat sinds 2010 toen de maximale verblijfsduur in het vmbo is afgeschaft (communicatieve maatregel).
  3. Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo. (Subsidiekader interessant, vanaf 1 juni, komt voort uit brief over gelijke kansen).
  4. Aansluiting vmbo-mbo (knelpunten oplossen door structurele doorlopende leerroutes mogelijk te maken));
  5. Stimuleren van het beter gebruik maken van elkaars kennis, expertise, locaties etc.
  6. Gl en tl worden samengevoegd tot één leerweg, want onderscheid (te) onduidelijk (zie o.a. ook punt 1). Als onderdeel van deze nieuwe leerweg
  7. krijgen alle leerlingen een praktijkgerichte/beroepsgerichte component. Wat is hiervoor een goede formulering? Beroepsoriënterend? Hierover dient nog interne discussie binnen Platform-TL te volgen.

 

Doorstroom van vmbo naar mbo

Als onderdeel van het toelatingsrecht tot het mbo zal de doorstroomregeling vmbo-mbo worden geactualiseerd (de huidige komt uit 2003) en wordt vastgelegd voor welke opleidingen aanvullende eisen gesteld mogen worden.

 

De discussie gaat over het gesprek dat enkele platform leden hebben gevoerd met de MBO Raad. Het mbo wil die leerlingen die geschikt zijn voor de opleiding. Met name de opleidingen die specialistische vaardigheden aanbieden zijn bevreesd of ze wel de goede leerlingen krijgen. Het mbo stelt hierdoor soms aanvullende eisen (die al aanwezig zouden moeten zijn en objectief meetbaar zijn). Het vmbo wil vooral kansen bieden. Een voorbeeld. Er worden sociaal-communicatieve vaardigheden gevraagd. Hoe meet je dit? En je kunt ze nog ontwikkelen, leerlingen zijn nog jong als ze naar het mbo gaan. Daarnaast worden er in den lande verschillende eisen gesteld voor dezelfde studies.

 

Er ligt een conceptbrief/advies van de MBO Raad richting minister van onderwijs. De VO-raad zal samen met het Platform-TL en SPV de minister eveneens een advies sturen.

 

Beroepsgerichte keuzevakken

Juridisch gezien zijn er 2 soorten vakken: beroepsgericht en avo.

De samenvoeging gl en tl betekent niet dat alle scholen een beroepsgericht vak zoals in de gl moeten bieden. Het schoolexamenvak ITTL dat per 2016-2017 is ingevoerd is een mogelijkheid. Technologie en toepassing bevindt zich nog in experimentele fase. Ook bestaat de mogelijkheden om beroepsgericht keuzevakken te bieden, desnoods bij een andere school

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close