Profielschets voorzitter Platform-TL

 opvolger van Bart Engbers per 1 januari 2021

Profiel

De nieuwe voorzitter heeft een directe en recente binding met het VMBO-onderwijs en beschikt over voldoende tijd (min. 2 dagen per week). De nieuwe voorzitter (hij of zij):

 • beschikt over bindend vermogen en is een excellente netwerker;
 • heeft durf, is representatief en straalt een natuurlijk overwicht uit;
 • is tegelijkertijd gemakkelijk toegankelijk en bezit naast de nodige zakelijkheid ook relativeringsvermogen en humor;
 • staat open voor vernieuwende ideeën en zorgt dat er ruimte is voor anderen met goede ideeën;
 • draagt de visie van het Platform-TL actief en enthousiast uit;
 • beschikt over prima communicatieve vaardigheden, is een goed spreker;
 • beschikt over een meerjarige ervaring als voorzitter en heeft een sterk bestuurlijke instelling; 
 • is vanuit zijn/haar achtergrond aantoonbaar gewend om zich te bewegen in landelijke circuits; 
 • is verder proactief, integer en doortastend;
 • is een goede teamleider en coach van zijn medebestuursleden.

Taken van de voorzitter

 • De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en naar buiten toe de ambassadeur en het gezicht van het Platform-TL.
 • Hij/zij is voorzitter van de vergaderingen van het Bestuur (8 keer per jaar), het Dagelijks Bestuur (10 keer per jaar).
 • Daarnaast heeft hij/zij contact met de aan onderwijs verwante organisaties. De voorzitter onderhoudt in ieder geval contacten met de VO-raad, SPV, Ministerie van OC&W, SLO en is daartoe het eerste aanspreekpunt.
 • Hij/zij zorgt voor een groeiend aantal leden/aangesloten scholen.
 • De voorzitter draagt de visie van het Platform-TL actief uit en is portefeuillehouder PR. 
 • Hij/zij inspireert de medebestuursleden en bevordert het teamverband van het dagelijks bestuur. 
 • Met de leden van het dagelijks bestuur werkt hij/zij actief samen en hij/zij verdeelt (in overleg) de diverse taken.
 • Platform-TL heeft geen kantoorruimte.Toelichting

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit maximaal vijftien leden (inclusief de voorzitter). Het DB bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De bestuursleden dienen actief als directielid in het onderwijs te werken. De voorzitter behoeft geen binding met het onderwijs (meer) te hebben, maar moet het (VMBO-)onderwijs van binnenuit kennen. In de statuten is een mogelijkheid opgenomen om vacatie mogelijk te maken en/of met de voorzitter een onkostenregeling resp. financiële regeling te treffen.

Adviseurs

Het bestuur laat zich adviseren door een aantal personen met grote kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs en met een uitgebreid netwerk.

Bestuursondersteuning

Het Platform-TL kent professionele ondersteuning in de vorm van:

 1. Een secretaresse/financieel medewerkster, op urendeclaratiebasis, voor zowel de dagelijkse werkzaamheden als ledenadministratie, boekhouding en ondersteuning DB-leden, maar ook het notuleren van vergaderingen.
 2. Een medewerker voor communicatie, marketing en public relations.
 3. Inhoudelijke ondersteuning in het kader van de Nieuwe Leerweg

Het Platform-TL 

Het Platform-TL is een stichting (zie de website statuten), opgericht op 22 april 2009, die ten doel heeft het verbeteren van het imago, het verstevigen en continueren van de positie van de Theoretische en Gemengde Leerweg in al haar facetten en het geven van een herkenbaar gezicht aan de Theoretische Leerweg in het bijzonder. Lid zijn de directieleden/eindverantwoordelijken van GL- en TL-opleidingen. De voordelen van het lidmaatschap van het Platform-TL zijn:

 1. Het lidmaatschap van het Platform-TL geeft schoolleiders de mogelijkheid zich te informeren over actuele ontwikkelingen middels de Nieuwsbrief, ledenbijeenkomsten en conferenties.
 2. Het Platform-TL geeft hun de mogelijkheid hun inbreng te leveren bij positieve beeldvorming en beleidsvoornemens.
 3. Het Platform-TL werkt daartoe samen met het Ministerie van OC&W, SLO, SPV en de VO-raad.

De Stichting Platform-TL wil:

 1. het aanspreekpunt en de belangenbehartiger zijn voor schoolleiders die werkzaam zijn in het vmbo-tl;
 2. dienstverlenend en verbindend zijn voor TL-schoolleiders;
 3. de spreekbuis zijn voor TL-schoolleiders.

 De Stichting Platform-TL heeft de ambitie: 

Zie ons jaarplan 2019-2020 en het koersplan 2018-2022.

Het Platform-TL wil een krachtig en professioneel Kenniscentrum zijn/worden. Het statement luidt:

Het is gewenst en nodig dat de TL-opleiding een krachtig profiel en een beter imago krijgt, dus een volwaardige opleiding wordt tussen basisschool en vervolgonderwijs, onder het motto: ‘van goed naar excellent’.

In september 2010 publiceerden wij de eerste uitgave van een jaarlijkse reeks van het Platform-TL: TL-Thema’s, verslagen van de vier werkgroepen van het Platform-TL 2009-2010 (thema’s: onderwijsprogramma’s, aansluiting, LOB en imago). Er zijn in totaal 4 themapublicaties uitgegeven en drie publicaties naar aanleiding van bijeenkomsten en een studiereis naar USA.

Randvoorwaarden 

De nieuwe voorzitter zal per 1 januari 2021 fungeren als voorzitter, met een inwerkperiode vanaf 1 september 2020. Bij het aftreden van Bart Engbers wordt de functie van voorzitter voor drie jaar aanvaard. Daarna is nog twee maal een termijn van drie jaar mogelijk. Na maximaal negen jaar eindigt het voorzitterschap echter statutair.

De functie levert veel plezier, genoegen en contacten op. Gerekend moet worden op gemiddeld zo’n twee dagen per week. Door de aard van het werk laat het zich niet exact op twee dagen per week  vastleggen. Het is vrijwilligerswerk, maar zeker niet vrijblijvend.

Gelet op het feit dat geregeld activiteiten in het land worden bijgewoond, is het hebben van een standplaats in het midden van het land een voordeel te noemen. 

Meer informatie?

Meer weten? De huidige voorzitter Bart Engbers, is graag bereid nadere informatie te verstrekken. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 55797190 of per mail bartengbers@live.nl.

Kandidaatstelling en selectieproces

Spreken het profiel, de werkzaamheden en de randvoorwaarden je aan, stuur dan je gemotiveerde brief met cv voor 1 februari 2020 aan 

Secretariaat Platform-TL  

t.a.v. Linda de Gooijer
Louise Kerlinghof 22

3571 TR Utrecht
e-mail: info@platform-tl.nlProcedure en tijdpad 

Wat betreft de procedure en het tijdpad wordt het volgende voorgesteld: 

 • De vacaturetekst wordt begin november 2019 aan de leden gemaild;
 • Over het Platform-TL en/of de functie van voorzitter kan bij de huidige voorzitter en/of DB-leden informatie worden ingewonnen;
 • Er wordt per 4 november een kleine commissie van drie personen ingesteld die de gesprekken met kandidaten voert; 
 • Deze commissie bestaat uit 1 DB-lid, 2 bestuursleden (niet DB); 
 • Mogelijkheid voor kandidaten om zich bij de commissie bekend te maken kan tot 1 februari 2020;
 • Indien zich geen kandidaten melden kan de commissie zelf personen benaderen;
 • De commissieleden voeren gesprekken met potentiele kandidaten tussen 1 maart en 1 mei 2020;
 • De commissie stelt na gesprekken met de kandidaten een voordracht op;  
 • In de bestuursvergadering op 19 juni wordt de nieuwe voorzitter gekozen; 
 • De benoeming gaat in per 1 september 2020.

Bijlage: Uit de akte van oprichting

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie bestuurders die namens de aan het Platform-TL deelnemende scholen in het bestuur zitting hebben. 

Het aantal bestuurders wordt aldus, met inachtneming van het maximum van zeven bestuursleden, door het bestuur vastgesteld.

 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 • Als voorzitter kan ook een persoon van buiten de deelnemende scholen resp. het onderwijs worden aangesteld.
 • De andere bestuurders worden benoemd als directieleden van de deelnemende scholen met een de Theoretische Leerweg en/of de Gemengde Leerweg, behoudens benoeming van een andere persoon na voordracht in overeenstemming met het bepaalde in lid 5 onder b.
 • Bestuurders worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van de deelnemende scholen. De bindende voordracht geschiedt als volgt:
  • Iedere deelnemende school aan het Platform-TL heeft het recht tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van één bestuurder;
  • Het bestuur kan de voordracht van een persoon afwijzen of benoemen bij besluit genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is met een meerderheid van twee derde gedeelte van de stemmen. De betrokken school/afdeling voor vmbo kan bij afwijzing een andere persoon voor benoeming voordragen.
  • Het bestuur houdt binnen twee maanden na ontvangst van de bindende voordracht een vergadering waarin de bindende voordracht aan de orde komt;
  • Indien het een tussentijdse vacature betreft, is uitsluitend het Platform-TL-bestuur bevoegd tot een voordracht.
 • Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, nadat een vacature is ontstaan de deelnemende scholen/afdelingen uitnodigen tot het doen van een voordracht. Indien een of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin bevoegd.
 • De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste 2 maal, herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van afreden de plaats in van degene in wiens plaats hij/zij werd benoemd.
 • Het bestuurslidmaatschap de-fungeert:
 • door overlijden van de bestuurder;
 • door ontslag door het bestuur als directielid van de school/afdeling waaraan een TL-afdeling is verbonden, waarbij de bestuurder een dienstverband heeft;
 • door ontslag door het bestuur Platform-TL wegens gewichtige redenen;
 • door ontslag door de rechtbank;
 • als de bestuurder onder curatele is gesteld;
 • als de bestuurder het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest.
 • Het besluit tot ontslag wegens gewichtige redenen kan door het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is met een meerderheid van twee derde gedeelte van de stemmen. 
  Het bestuur doet schriftelijk opgave van de gewichtige redenen aan de betrokken bestuurder en het betrokken platform.
 • Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 • Met goedkeuring van de overige bestuursleden, kan voor de voorzitter een beloningsregeling worden afgesproken. De andere bestuurdersleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close